GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện bắt buộc phải có khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Sau đây là quy định về điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hướng dẫn hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tư vấn quy định và thủ tục cấp

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Định nghĩa và khái niệm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LÀ GÌ?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh của các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đáp ứng được những điều kiện cụ thể theo quy định pháp luật.

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện bắt buộc để đơn vị tiến hành các hoạt động của mình. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ý nghĩa khai sinh doanh nghiệp. Đồng thời cũng giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà nước của đối với các hoạt động kinh doanh.

Quy định về điều kiện

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Để đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đăng ký cần đáp ứng những điều kiện nhất địnH về chủ thể, ngành nghề, thông tin doanh nghiệp…

Đối với cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cần đáp ứng điều kiện chủ thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, người đăng ký cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm đăng ký kinh như: người chưa thành niên, cán bộ, công chức, sĩ quan…

Doanh nghiệp đăng ký cần đáp ứng điều kiện về ngành nghề (không thuộc ngành nghề bị cấm kinh doanh). Đồng thời các thông tin của doanh nghiệp như địa chỉ, tên không được vi phạm với quy định chung và với đơn vị khác.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Để tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, người đăng ký cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo quy định. Sau đây là các thành phần hồ sơ cần có để tiến hành thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  Được soạn thảo theo mẫu thống nhất, do cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • 2. Bản dự thảo Điều lệ công ty
  Là thỏa thuận giữa của những chủ sở hữu với nhau. Trong đó có sự cam kết và ràng buộc các thành viên với những quyền, nghĩa vụ cụ thể.
 • 3. Danh sách thành viên của doanh nghiệp
  Danh sách thể hiện thông tin thành viên của doanh nghiệp. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức hoạt động hợp pháp.
 • 4. Xác nhận góp vốn
  Yêu cầu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề quy định mức vốn pháp định
 • 5. Chứng chỉ hành nghề
  Đối với các đơn vị kinh doanh ngành nghề nhất định. Mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký
  Đầu tiên, người đăng ký thành lập doanh nghiệp cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Đồng thời người đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ mà mình đã nộp.
 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
  Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm này được xem là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký.
 • Bước 3: Xem xét hồ sơ và trả kết quả
  Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn ba ngày làm việc. Đối với hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo cấp GCN. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho người đăng ký biết. Trong đó nêu rõ lý do từ chối và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trình tự và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết!
[Số đánh giá: 2 Trung bình: 5]