GIẤY PHÉP KINH DOANH

Tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà mỗi đơn vị cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Việc đăng ký giấy phép kinh doanh là một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp thực hiện hoạt động của mình.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tư vấn quy định và thủ tục cấp

giấy phép kinh doanh

Định nghĩa và khái niệm

GIẤY PHÉP KINH DOANH LÀ GÌ?

Giấy phép kinh doanh là giấy tờ pháp lý được cấp cho cá nhân, tổ chức khi đáp ứng được những điều kiện luật định. Qua đó mang ý nghĩa chứng nhận việc đơn vị có đủ năng lực thực hiện hoạt động trong những nghề có điều kiện. Nhằm thực hiện hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể.

Quy định về điều kiện

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Tùy vào từng lĩnh vực hoạt động, pháp luật sẽ yêu cầu những điều kiện nhất định khi cấp giấy phép kinh doanh. Các điều kiện này có thể là những yêu cầu về năng lực của doanh nghiệp, yêu cầu chất lượng và thông tin sản phẩm, các điều kiện về cở sở vật chất hạ tầng…

GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP

GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÀNH IN

GCN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO

GIẤY PHÉP VẬN TẢI

GCN AN NINH TRẬT TỰ